Kişisel Verilerin Korunması

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 

a)     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İş başvuru formu ile toplanan  kişisel  verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır),  kişisel  verilerinizi  bizlere  açıklamanıza  konu  olan;  iş  başvurusu  talebinizin  ve  ilgili pozisyona   uygunluğunuzun   değerlendirilmesi,   Şirketimiz   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c)     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime   geçilmesi   amaçlarıyla   ve   ayrıca   Şirketimizle   iş   ilişkisi   içerisinde   olan   kişiler   ile   hukuki   ve   ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.bizimtoptan.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç)     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel  verileriniz  Şirketimiz  tarafından  farklı  kanallar  ve  farklı  hukuki  sebeplere  dayanılarak,  Şirketimizin  insan kaynakları politikalarının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan  kişisel  verileriniz,  internet  ortamında  internet  sitelerimiz,  iş  başvurusu  yapmanıza  imkan  tanıyan  sair internet siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla başvuru formu ile veya iş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeple toplanan  kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz 3 yıl boyunca tutulacaktır.

d)   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel  veri  sahipleri  olarak,  haklarınıza  ilişkin  taleplerinizi  Şirketimize Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak bizzat ve kimliğinizi tevsik edici belgelerle şirket merkezimizeveya noterden göndererek iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,  Şirketimiz  tarafından  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulunca  belirlenen  tarifedeki  ücret  alınacaktır.  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

•   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak ŞİRKET’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede ŞİRKET’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.bizimtoptan.com.tr adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade -Üsküdar - İstanbul  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.